Skip to main content
Hitta din lösning

Frågor & svar om pannor

Skadad keramik


Lösning
Keramiken är en förbruktningsvara. Livslängden beror på underhåll och rätt förbränning.
Använd bara torr och fullgod ved. Var noga med rengöring.

Skadad förbränningsbalja


Lösning
Förbränningsbaljan är en förbruktningsvara. Livslängden beror på underhåll och rätt förbränning. Använd bara torr och fullgod ved. Var noga med rengöring.

Defekt rökgastermostat


Lösning
Kontrollera att rökgasbromsarna är monterade.
Kontrollera rökgastemperaturen (får ej överstiga 300 grader).
OBS! Elda med stängd vedlucka, annars blir det för höga rökgastemperaturer med termostatproblem som följd.

Fläkten fungerar inte


Lösning
Kontrollera att temperaturen på pannvattnet är under 90°C och att signallampan på termostaten lyser eftersom fläkttermostatens inställda värde är 90°C.

Kontrollera det inställda värdet på rökgastermostaten.

Kontrollera att överhettningsskyddet inte har aktiverats. Skyddet kan återställas genom att öppna skyddskorken och att trycka på skyddet. Vattnet i pannan måste dock svalna innan skyddet kan ställas in på nytt. Felsök varför överhettningsskyddet aktiverats.

Det kan vara fel på motorns lager eller på fläkthjulet om fläkten låter på ett avvikande sätt.
Rengör fläktens fläkthjul om effekten har sjunkit.

Pannan puffar och rök kommer ut genom luftspjället på framsidan


Lösning
Kontrollera rökgasfläktens rotationsriktning.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).
Öka luften på övre primärluftspjället.

Kontrollera att tillräcklig rökgastemperatur uppnås (minst 200 grader). Om temperaturen inte är tilräcklig, kapa rökgasbromsen.

Pannan tjärar och brinner ej som den ska


Lösning
Kontrollera att veden är torr (max 20 % fuktighet). Kontrollera att den övre primärlufttillförseln ej är igensatt.
Rengör bakom de snedställda keramikstenarna i eldstaden.

Kontrollera att tillräcklig rökgastemperatur uppnås (minst 200 grader). Om temperaturen inte är tilräcklig, kapa rökgasbromsen.

Kontrollera draget i skorstenen.

Justera eventuellt luftspjällen.

Det kommer rök från pannan när man öppnar vedluckan


Lösning
OBS! Luckan skall EJ öppnas under förbränningsfas.

Öppna luckan i första hacket så att rökgaserna hinner evakueras från vedutrymet.
Kontrollera att rökgasbromsarna är kapade.

Kontrollera fläktens rotationsriktning genom att ta bort fläkten. (Rotationsriktningen finns instansad i botten på rökröret).

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Det är inget drag i rökkanalen när det eldas

Lösning
Testa draget genom att hålla en tänd tändsticka i öppningen till påfyllningsluckan. Om det inte finns något drag får man enklast luften att röra på sig genom att t.ex elda ett papper i konvektionskanalen eller i brännarbaljan. På detta sätt värms luften i rökkanalens nedre del och stiger uppåt så att det blir drag i rökkanalen.

Kontrollera att det inte är undertryck i pannrummet, det försämrar draget i rökkanalen. Undertryck kan bero på mekanisk ventilation eller ugnsfläkt. Draget kan förbättras genom att öppna en dörr eller fönster.

Kontrollera att det är rätt undertryck i pelletskammaren. Pelletsbrännare behöver 5 Pa. Vid behov öka undertrycket genom att ta bort baffelplåten i pelletskammaren.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).
Kontrollera att rökrörets anslutningar är täta.

Pannan ryker in

Lösning
Kontrollera att det är rätt undertryck i pelletskammaren. Pelletsbrännare behöver 5 Pa. Vid behov öka undertrycket genom att ta bort baffelplåten i pelletskammaren.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Undertryck kan bero på mekanisk ventilation eller ungsfläkt. Draget kan förbättras genom att öppna dörr eller fönster.

Pelletsbrännaren fungerar inte


Lösning
Kontrollera brännartermostatens inställda värde.

Kontrollera att överhettningsskyddet inte är utlöst. Skyddet kan återställas igen genom att öppna skyddskorken och trycka på skyddet. Pannvattnet måste dock svalna innan skyddet kan återställas på nytt. Felsök varför överhettningsskyddet har blivit utlöst.

Läs pelletsbrännarens användarhandbok.

Rökgastemperaturen är för låg


Lösning
Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och mängd är korrekta när det eldas med ved.
Kontrollera att veden är torr.

Ta bort baffelplåten från pannan när det eldas med pellets.

Kontrollera att pelletsbrännaren inte är inställd på för låg effekt.

Kontrollera skorstenens drag och att pannrummet har tillräckligt lufttillförsel (1,5 x rökrörsarean).

Rökgastemperaturen är för hög

Lösning
Rökgastemperaturen får inte överskrida 350ºC, eftersom rökkanalerna inte klarar av högre temperaturer. Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och mängd är korrekta.

Rengör pannan. Sot, aska och tjära kan sätta sig på pannans eldytor och vid för mycket beläggning, fungerar detta som isolering med för hög temperatur som följd.

Kontrollera att bafflarna är på plats och hela.

Kontrollera att draget i rökkanalen inte är för högt under förbränning. Vid behov måste det installeras en dragregulator i skorstenen, eller så kan draget också styras av ett spjäll.

Det kokar och smäller i pannan


Lösning
Kontrollera att det finns vatten i systemet och att trycket i värmesystemet är 1-1,5 Bar. Avbryt genast uppvärmningen genom att släcka elden om det inte finns vatten i systemet. Tillsätt inte vatten i pannan, utan låt pannan svalna genom att släppa igenom kall luft. När pannan har svalnat kan systemet fyllas med vatten och uppvärmningen påbörjas igen.

Kontrollera termostatens brytfunktion (termostaten klickar och driftslampan tänds/släcks).
Kontrollera att cirkulationspumpen och blandningsventilen fungerar och undersök cirkulationsflödet i pumpen och rörsystemet. Luft som finns i systemet kan hindra vattnets cirkulationsflöde.

Temperaturen i pannan blir inte tillräckligt hög


Lösning
Kontrollera att primär- och sekundärluftens förhållande och tillförsel är rätt.
Kontrolla att veden är tillräckligt torr.
Kontrollera att blandningsventilen och laddningspaketet fungerar som de ska.
Kontrollera att överhettningsskyddet fungerar som den ska.
Kontrollera att pelletsbrännaren fungerar som den ska.
Kontrollera att inställningen på termostaten är tillräckligt högt ställd.

Värmen räcker inte till

Lösning
Kontrollera ev. felkod i display. Se manual.

Kontrollera om strömbegränsningsdioden blinkar eller lyser fast sken. Ett tillfälligt avbrott kan ha varit, eller kan det totala eluttaget vara för stort på en gång (bastu, tvättmaskin, torktumlare etc).

Kontrollera att värmekurvan är tillräckligt högt ställd.

Kontrollera att panntemperaturen stämmer med kurvan i förhållande till utetemperaturen.

Om allt stämmer, parallelljustera med kurvändringsratten +5 och om det inte räcker, öka med ytterligare +5 till +10. Avvakta dock cirka sex timmar innan sista justeringen.

Kontrollera om maxtermostaten är tillräckligt högt ställd.

Kontrollera om överhettningsskyddet löst ut. Gör återställning (intryckning) om så är fallet.

Kontrollera att cirkulationspumpen är i drift. Känn flödesrörelsen i pump och rör.

Kontrollera avluftningen. Lufta av med avluftningsventilen vid behov. Luft i pannan hindrar vattencirkulationen.

Hitta din lösning