Skip to main content
Hitta din lösning

Frågor & svar om pelletsbrännare

Skrapan fastnar


Lösning
Kontrollera att det inte blivit beläggning på rostret (skrapan).

Kontrollera att skrapan inte är deformerad.

Kontrollera att skrapan inte går för trögt genom att kontrollera ställdonets strömförbrukning vid drift (värdet skall ej överskrida 500 mA, gränsen för att brännaren larmar för skrapa fast är på 1 300 mA.). Se meny test (läs mer i din manual).

Kontrollera anslutningarna mellan skrapkortet och huvudkortet.

Kvarstår problem, byt skrapkortet.

Kontroll av fotocell


Problem
Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Lösning
Drag fotocellen rakt. Rengör fotocellen från sot, ev. med fuktad trasa. Återmontera fotocellen i spåret.
Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Fläkten stannar ej


Problem
Fel på kretskortet

Lösning
Byt kretskort på grund av att det är någon störning på kortet

Fläkten startar ej


Problem
Pellets matas in och tänds, men fläkten startar ej

Lösning
Kontrollera att det finns spänning vid plint K9 och K10 på den högra plinten på kretskortet. Finns spänning så behövs fläkten bytas. Om ej är spänning, kontrollera säkring F3 (1,6A). Om säkringen är hel är relät trasigt varvid kretskortet behöver bytas ut

Den röda lampan blir mörk till och från

Problem
Fel på fotocellen

Lösning
Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Pellets matar ej fram


Problem
Fläkt och tändning fungerar, men pellets matas ej fram

Lösning
Stick in sladden från skruven i ett vägguttag och kontrollera att det kommer fram pellets ur skruven. Om pellets in kommer fram från skruven, kontrollera att det inte finns för mycket spån i förrådet så att skruven utlöser värmeskyddet. Töm förrådet på spån.

Kontrollera att säkringen F4 (1,0A) är hel.

Om motorn ej snurrar när skruven är lös, behövs motorn bytas ut.

Om pelletsskruven fungerar som den ska, kontrollera överhettningsskyddet på fallröret. Gör brännaren strömlös, lossa kåpen på fallröret och tryck in piggen/återställningsblecket som sitter mellan kablarna. Kontrollera att det finns kontakt mellan polerna genom en multimeter.

Om det inte finns spänning i skruvuttaget, även efter att överhettningsskyddet är kontrollerat, kan relät vara skadat och behöver bytas ut.

Pelletsskruven matar ej tillräckligt med – eller för mycket – pellets

Problem
Intrimning av pelletsmängd

Lösning
Före driftsättning av brännaren skall en inställning av matningsmängden göras. Det görs i avancerat-menyns parameter ”INTRIMNING”. Termostaten får ej kalla på värme när detta skall görs.

Ställ först parametern ”energiinnehåll” till det energivärde pelletsleverantören angett. Anger leverantören 4,8 kW/kg, ställs parametern till 48 osv.

Knyt en plastkasse på skruvens utloppsdel, stega fram till ”INTRIMNING” och följ instruktionerna. Väg pelletsen som matats fram, ställ in vikten i gram med�d�d� d� d� d� / � � � knapparna och tryck�k� � � för att lagra värdet. Värdet måste lagras inom 1 5 minuter, i annat fall återgår brännaren till pausläget. Väg med noggrann våg.

När dessa parametrar är inställda, justerar styrsystemet själv samtliga matningsparametrar automatiskt.

Pelletsinmatningen är ojämn

Problem
Kontrollera vinkeln på pelletsskruven

Lösning
Bränselt matas in av extern pelletsskruv från pelletsförråd. Pelletsskruven bör luta i en stigande vinkel av 35º-45º för bästa funktion och jämnast frammatning av bränslepellets. Pelletsskruven som används bör mata ca 1 0 kg/timme vid konturnerlig (oavbruten) drift/matning. Pellets förvaras i fuktfri väl ventilerat utrymme, eller i speciellt anpassade förvaringskärl.

Pelletsbrännaren puffar vid tändning


Problem
Ej tillräckligt bra drag i skorstenen

Lösning
Om pelletsbrännaren “puffar” vid tändning, det vill säga du hör små “explotioner” från pannan, ska du kontrollera att det finns drag i skorstenen och att det uppgår till 15 pa i pannans rökkanalsanslutning och att rökgasvägen är fri från aska.

Kontrollera att brännaren har rätt startbränslemängd. Om pelletsbrännaren gör två tändinmatningar vid för mycket startbränsle kommer det att skapas en stor mängd rökgaser och dessa kan ha svårt att hinna ur pannan innan brännaren tänder på nytt och då kan rökgasen antändas av lågan och det uppstår en form av explosion.

Pelletsbrännaren är strömlös


Problem
Fel på säkerhetsspärr

Lösning
Kontrollera överhettningsskydd på både pannan och pelletsbrännaren samt luckbrytaren (gränslägesbrytaren) som sitter på pelletsbrännaren.

Knäpper överhettningsskyddet till när du trycker på återställningsblecket, så har överhettningsskyddet lösts ut och återställts genom intryckningen. Går det inte att återställa överhettningsskyddet, behövs det bytas ut.
Kontrollera att gränslägesbrytaren har kontakt igenom.

Kontrollera även att spänningen går igenom pannans överhettningsskydd.

Kontrollera även den delbara kontakten och säkringarna i elcentralen.

Kontroll av pelletsnivå

Problem
Rostret är inte täckt med pellets under drift.

Lösning
Under drift skall hålen på rostret vara täckt med pellets. Vid för hög pelletsnivå, öka lutftillförseln genom att öppna spjället på fläkten eller minska pelletsinmatningen pontatiometer P2.

Vid för låg pelletsnivå i pelletsbrännaren, kontrollera även rökgastemperatuen och minska lutttillförseln eller öka pelletsinmatningen genom pontentiometer P2.

Pelletsmatningen ändras med potentiometer P2 på kretskortet. Denna ökas medsols och minskas motsols.
OBS! Inställning av pelletsbrännaren skall göras med rökasinstrument för optimal förbtränning och för att garantin skall gälla.

Kontroll av rökgastemperatur

Problem
Rökgastemperaturen ligger inte inom normalvärdet 140-240°C

Lösning
Om rökgastemperaturen är för hög, minska pelletsinmatningen genom potentiometer 2.
Om rökgastemperaturen är för låg, öka lutftillförseln med luftspjället.

Skruven startar ej på nytt


Problem
Pellets matas in, tänds och fläkten startar, men skruven startar inte på nytt

Lösning
Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Fläkten startar ej (röd lysdiod (LD1) blinkar)

Problem
Pellets matas in och tänds, men fläkten startar ej

Lösning
Kontrollera att kabeln för fläktövervakningen sitter fast ordentligt mellan fläkt och kretskort.
Om fläkten ej snurrar tillräckligt snabbt, behövs en ny fläkt.
Kontrollera att säkringen F3 (800 mA) är hel.

Pelletsbrännaren (glödspiralen) tänder ej


Problem
Pellets matas fram, men tändning sker ej

Lösning
Kontrollera pelletsmängden och att rätt bränslemängd matas fram (skall precis täcka över tändhålen på tändhällen). Om rätt mängd ej matas fram, justera mängden genom potentiometer P1.

Om glödspiralen ej blir varm, kontrollera att säkringen F2 (6,3A) är hel genom att kontrollera att det finns spänning under upptändningsskedet på anslutningsplinten K7 och K8 på den högra plinten på kretskortet. Om det ej finns spänning är relät trasigt på kretskort, varvid nytt kretskort behövs.

Kontrollera att glödspiralen är hel genom att mäta OHM-talet som skall vara 50 OHM (+-/ 5 %). Om inte rätt värde uppmäts, behövs glödspiralen bytas ut.

Kontrolelra även elanslutningarna till glödspiralen.

Pellets matar ej fram (Båda lysdioderna (LD2 och LD3) lyser med fast sken)


Problem
Fläkt och tändning fungerar, men pellets matas ej fram

Lösning
Både den gröna och den gula lysdioden lyser med fast sken.

Stick in sladden från skruven i ett vägguttag och kontrollera attt det kommer fram pellets ur skruven. Om pellets in kommer fram från skruven, kontrollera att det inte finns för mycket spån i förrådet så att skruven utlöser värmeskyddet. Töm förrådet på spån.

Kontrollera att säkringen F4 (1,0A) är hel.

Om motorn ej snurrar när skruven är lös, behövs motorn bytas ut.

Kontroll av fotocell (Blinkande gult ljus på LD2)

Problem
Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 OHM och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Lösning
Drag fotocellen rakt. Rengör fotocellen från sot, ev. med fuktad trasa. Återmontera fotocellen i spåret.

Kontrollera att fotocellen är hel genom att mäta resistansen. När fotocellen belyses, skall den uppnå 8-12 kOhm och oändlig när man mörkar den. Om värdet inte är korrekt behövs fotocellen bytas ut.

Hitta din lösning